File Hosting

  • Deel bestanden met jouw klanten
  • Koppel eenvoudig bestanden aan producten
  • Laat direct vanaf de productpagina bestanden downloaden, handig bij handleidingen

Waarom de File hosting app?

De file hosting app zorgt ervoor dat je bestanden kunt delen met jouw klanten. Deze bestanden worden op de productpagina getoond of op een pagina naar keuze.

 

Hoe werkt de File hosting app?

Voeg bestanden toe in de app. Het toevoegen van bestanden kan direct aan producten of in een bibliotheek. Bestanden die aan een product worden gekoppeld zullen op de productpagina getoond worden. Bestanden die in de bibliotheek worden geplaatst kunnen middels een url op je site verwerkt worden.

 

De File hosting app zal in de toekomst uitgebreid gaan worden met de mogelijkheid om op contentpagina’s mappen of losse bestanden te tonen die direct door de klant gedownload kunnen worden. Wanneer deze functie beschikbaar is, zal dit vermeld worden bij de app en in de appstore van Ecwid.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Bepaal waar je je bestanden wilt delen

Stap 3: Sla je configuratie op. File hosting doet de rest

 

Kosten: 

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,50 per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de app zijn gebaseerd op 1) de benodigde opslagruimte van de door jou geüploade bestanden en 2) het dataverkeer dat gebruikt wordt als klanten de geüploade bestanden opvragen/downloaden.

Zowel de opslagruimte als het dataverkeer wordt uitgedrukt in GB’s. De opslagruimte en het dataverkeer worden los van elkaar berekend.

 

Voor de kosten van de opslagruimte en het dataverkeer worden de volgende staffels gebruikt; de kosten daarvan worden op nacalculatie (per maand) toegevoegd aan de basisprijs van € 1,50:

 

Opslagruimte:
0 - 10 € 0,10/GB
11 - 50 € 0,08/GB
51 - 250 € 0,05/GB
251 - 1000 € 0,03/GB
1000+ € 0,02/GB
Dataverkeer:
0 - 10 € 0,25/GB
11 - 100 € 0,15/GB
100+ € 0,10/GB

 

File hosting als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op.
Voor directe installatie Ecwid-app: File Hosting

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

----------

  • Share files with your customers
  • Easily link files to products
  • Have files downloaded directly from the product page, useful for manuals

Why the File hosting app?

The file hosting app ensures that you can share files with your customers. These files are displayed on the product page or on a page of your choice.

 

How does the File hosting app work?

Add files in the app. Adding files can be done directly to products or in a library. Files that are linked to a product will be displayed on the product page. Files that are placed in the library can be processed via a URL on your site.

 

The File hosting app will be expanded in the future with the possibility to show folders or individual files on content pages that can be downloaded directly by the customer. When this feature is available, it will be listed with the app and in the Ecwid app store.

 

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Decide where you want to share your files

Step 3: Save your configuration. File hosting does the rest

 

Cost:

The cost of this app is from € 1.50 per month after a trial period of 14 days.

The costs of the app are based on 1) the required storage space of the files uploaded by you and 2) the data traffic used when customers request/download the uploaded files.

Both storage space and data traffic are expressed in GBs. The storage space and the data traffic are calculated separately.

 

For the costs of storage space and data traffic, the following scales are used; The costs of this are added to the basic price of € 1.50 on subsequent calculation (per month):

 

Storage space:
0 - 10 € 0,10/GB
11 - 50 € 0,08/GB
51 - 250 € 0,05/GB
251 - 1000 € 0,03/GB
1000+ € 0,02/GB
Data traffic:
0 - 10 € 0,25/GB
11 - 100 € 0,15/GB
100+ € 0,10/GB

 

File Hosting as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation: Ecwid app: File Hosting

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.