Hide Variations

  • Verberg automatisch je productvariaties zodra deze niet meer op voorraad zijn. 
  • Voorkom teleurstelling, verhoog de conversie.
  • Wil je product variaties niet verbergen? Er is ook de mogelijkheid om ze grijs te maken

Waarom Hide Variations?

Hide Variations is een App die precies doet wat de naam al verklapt. Wanneer een variatie van een product niet langer voorradig is, wordt deze niet meer getoond in je webshop. De Hide Variations App zorgt ervoor dat variaties met een bepaalde voorraadwaarde worden verborgen, of met grijs worden gemarkeerd.

 

De Hide Variations applicatie is te gebruiken in een basis uitvoering of in een Pro uitvoering.

In de Basis uitvoering is het mogelijk om in te stellen dat variaties verborgen dienen te worden wanneer de voorraad lager is dan 0 of lager is dan de minimum voorraad.

In de Pro uitvoering is het mogelijk om in te stellen dat een variatie verborgen of gedeactiveerd (grijs) dienen te worden wanneer de voorraad lager is dan 0 of lager is dan de minimum voorraad. Tevens kan er aangegeven worden of dit voor alle producten in de shop dient te gebeuren of enkel bij bepaalde categorieën.

 

Hoe werkt Hide Variations?

In de App selecteer je of productvarianten die niet op voorraad zijn (of een bepaalde voorraadhoogte hebben bereikt) helemaal niet meer getoond moeten worden, of als grijs moeten worden gemarkeerd. Binnen enkele minuten zijn de wijzigingen zichtbaar in jouw webshop.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Configureer je instellingen

Stap 3: Sla je configuratie op. Hide Variations doet de rest.

 

Extra informatie

Het kan enkele minuten duren voordat je productvariaties zijn bijgewerkt in je webshop.

 

Kosten:

De kosten van deze app zijn vanaf € 1,- per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de applicatie zijn gebaseerd op het aantal SKU dat beschikbaar is in uw webshop en de versie die u gebruikt.

De volgende staffelen worden gebruikt voor de Basis versie en toegevoegd aan de basisprijs van € 1:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

De volgende staffelen worden gebruikt voor de Pro versie en toegevoegd aan de basisprijs van € 1,50:

0 - 10 SKU: Gratis
11 - 100 SKU: €1.25 per maand
101 - 250 SKU: €1.50 per maand
251 - 1000 SKU: €3.75 per maand
1001 - 2500 SKU: €6.25 per maand
unlimited: € 6.75 per maand

 

Hide Variations als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je vragen hebt over deze apps, horen we graag van je.
Voor directe installatie:
Ecwid-app: Hide Variations

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

----------

  • Automatically hide your product variations as soon as they are out of stock.
  • Avoid disappointment, increase conversion.
  • Don't want to hide product variations? There is also the option to make them gray

Why Hide Variations?

Hide Variations is an App that does exactly what the name already reveals. When a variation of a product is no longer in stock, it will no longer be shown in your webshop. The Hide Variations App ensures that variation with a certain stock value are hidden, or highlighted with gray.

 

The Hide Variations application can be used in a basic version or in a Pro version.

In the Basic version it is possible to set that variations should be hidden when the stock is lower than 0 or lower than the minimum stock.

In the Pro version it is possible to set that variations should be hidden or deactivated (grey) when the stock is lower than 0 or lower than the minimum stock. You can also indicate whether this should be done for all products in the shop or only for certain categories.

How does Hide Variations work?

In the App you select whether product variations that are not in stock (or have reached a certain stock level) should no longer be shown at all, or should be marked as gray. Within a few minutes, the changes are visible in your webshop.

 

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Configure your settings

Step 3: Save your configuration. Hide Variations does the rest.

 

Additional information

It may take a few minutes for your product variants to be updated in your webshop.

 

Cost:

The costs of this application are from € 1 per month after a trial period of 14 days.

The cost of the application is based on the number of SKU available in your webshop and the version you are using.

The following graduated scales are used for the Basic version and added to the basic price of € 1:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

The following graduated scales are used for the Pro version and added to the basic price of € 1,50:

0 - 10 SKU: Free
11 - 100 SKU: €1.25 per month
101 - 250 SKU: €1.50 per month
251 - 1000 SKU: €3.75 per month
1001 - 2500 SKU: €6.25 per month
unlimited: € 6.75 per month

 

Hide Variations as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation:
Ecwid app: Hide Variations

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.