Store Locator

  • Laat jouw winkel locaties overzichtelijk zien op een kaart
  • Handige zoekfunctie die werkt met adressen en postcodes
  • Of zoek makkelijk met categorieën of afstand tot een winkel locatie

Waarom de Store locator app?

Klanten kunnen overzichtelijk zien waar jouw winkels zijn en zoeken welke van die winkels het meest in de buurt zijn.

Door de zoekfunctie uit te breiden met categorieën kan je klant nog sneller zien bij welke winkel ze de gewenste producten fysiek kunnen kopen.

 

In de Basis uitvoering is het mogelijk om een kaart te tonen met winkel locaties en kan de klant middels de zoekfunctie zoeken naar winkels die het meest in de buurt zijn.

In de Pro uitvoering zitten alle mogelijkheden uit de basis versie, met daarbij de mogelijkheid om categorieën te koppelen aan adressen en een eigen opmaak voor de locatiepin te uploaden.

 

Hoe werkt de Store Locator app?

Stel in op welke pagina je de store locator wil weergeven. Vul de google maps api key in bij de instellingen en voeg de winkel locaties toe. Sla de configuratie op en de kaart met winkel locaties zal verschijnen in jouw shop.

 

Installatie

Stap 1: Installeer de App

Stap 2: Bepaal welke adressen je wilt toevoegen

Stap 3: Configureer je instellingen

Stap 4: Sla je configuratie op. De store locator doet de rest.

 

Kosten: 

De kosten van deze app zijn vanaf € 2,50 per maand na een proefperiode van 14 dagen.

De kosten van de app zijn daarnaast gebaseerd op het aantal adressen die actief zijn in de Store locator.

Kosten per adres dat actief is in de Store locator bedragen € 0,50

Die kosten worden toegevoegd aan de kosten voor de Basis versie; dus met 1 adres bedragen de kosten € 3,00 en met 2 adressen € 3,50. Etcetera.

 

 

De kosten voor adressen worden ook bij gebruik van de Pro versie toegevoegd aan de basis prijs van € 5,-;

Ook hier bedragen de kosten per adres dat actief is in de Store locator € 0,50

Die kosten worden toegevoegd aan de kosten voor de Pro versie; dus met 1 adres bedragen de kosten € 5,50 en met 2 adressen € 6,00. Etcetera.

 

Store Locator als Ecwid app

We hebben deze app voor Ecwid ontwikkeld. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact met ons op.
Voor directe installatie Ecwid-app: Store Locator 

 

Bekijk al onze Ecwid-apps hier. Ook bouwen we apps op maat en complete webshops in diverse systemen. Lees meer informatie over het bouwen van een webshop of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

----------

  • Show your store locations clearly on a map
  • Handy search function that works with addresses and zip codes
  • Or easily search with categories or distance to a store location

Why the Store Locator app?

Customers can clearly see where your stores are and search which of those stores are the closest.

 

By expanding the search function with categories, your customer can see even faster at which store they can physically buy the desired products.

 

In  the Basic version it is possible to show a map with store locations and the customer can use the search function to search for stores that are closest to them.

The Pro  version contains all the features of the basic version, with the possibility to link categories to addresses and upload your own layout for the location pin.

 

How does the Store Locator app work?

Set on which page you want the store locator to appear. Fill in the google maps api key in the settings and add the store locations. Save the configuration and the map with store locations will appear in your shop.

 

Installation

Step 1: Install the App

Step 2: Decide which addresses you want to add

Step 3: Configure your settings

Step 4: Save your configuration. The store locator will do the rest.

 

Cost:

The cost of this app is from €2.50 per month after a 14-day trial period.

The cost of the app is also based on the number of addresses that are active in the Store locator.

Cost per address active in the Store locator amounts to € 0.50

Those costs are added to the costs for the Basic version; So with 1 address the costs are € 3.00 and with 2 addresses € 3.50. Etcetera.

 

 

The costs for addresses are also added to the base price of € 5 when  using the Pro version;

Again, the cost per address that is active in the Store locator is € 0.50

Those costs are added to the cost for the Pro version; So with 1 address the costs are € 5.50 and with 2 addresses € 6.00. Etcetera.

 

Store Locator as Ecwid app

We developed this app or plugin for Ecwid. If you have any questions about these apps, we'd love to hear from you.

For direct installation: Ecwid app: Store Locator 

 

View all our Ecwid apps here. We also build custom apps and complete web shops in various systems. Read more information about building a webshop or contact us directly for the possibilities.